Cookies, short bread, biscuits of krakelingen? Op deze site maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Zonder deze cookies kan deze site niet optimaal werken.  

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle verkopen via onze website en hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Sweet Sally en de gebruiker te beschrijven betreffende de bestelling, de service, de betaling en de levering.
 1. GEBRUIKERSOVEREENKOMST
  Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Sweet Sally wanneer Sweet Sally de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website of via e-mail. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 2. WETTELIJKE BEPALINGEN
  Alle producten die op de website(s) van Sweet Sally worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving.
  Het is niet toegelaten voor personen jonger dan 18 jmodaar, om alcoholische dranken bij ons te bestellen.
  Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land.
  Sweet Sally kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper.

 3. VERKOOPPRIJZEN
  Sweet Sally behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW tarieven, accijnsrechten. Sweet Sally kan speciale acties of kortingen voorzien op bepaalde producten. Alle prijzen zijn inclusief BTW en Sweet Sally kan niet aangesprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.
  Voor de rest verbindt Sweet Sally er zich toe elke bestelling uit te voeren die geplaatst werd volgens de voorwaarden aangekondigd op de website(s) van Sweet Sally tot op de dag van de bestelling. Elke bestelling geplaatst na een aanpassing van het tarief zal uitgevoerd worden volgens de nieuwe voorwaarden.

 4. DE BESTELLING
  De gebruiker kan online een bestelling plaatsen via het bestelformulier gekoppeld aan de website www.worldofwhisky.be. De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft. Onder duidelijk identificeren verstaan we het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoon-, of GSM-nummer en e-mailadres. Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten.
  De door Sweet Sally verkochte artikels komen overeen met de beschrijvingen van de catalogus en de online shop. De foto’s zijn enkel ter illustratie en worden niet als bindend beschouwd. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten of afwijkingen in staan, of kan er een kleurverschil zijn. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
  Indien er fouten in de smaak-notities worden vastgesteld, kan dit geen reden zijn tot annulering van de bestelling, of teruggave van de betaling.
  Sweet Sally verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, en dit zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht Sweet Sally er zich toe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de klant, Sweet Sally de nodige en correcte contactgegevens heeft doorgegeven.

 5. BETALINGSMODALITEITEN
  De gebruiker kan zijn aankopen enkel betalen via de betalingsmodaliteiten op de website.

 6. WANBETALING
  Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen, kunnen wij niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die wij dienen te maken ter verkrijging van onze vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op, in ieder geval 15% van de hoofdsom. Als wij kunnen aantonen dat wij hogere kosten hebben moeten maken, dan komen ook deze daar voor in aanmerking. Bij benadering bedragen de kosten voor inning via gerechtelijke weg: 150€ dagvaarding + 200€ rechtsplegingsvergoeding + 200€ betekening + 500€ uitvoeringskosten.
  Indien de consument gelden tegoed heeft van Sweet Sally, zijn dezelfde schadebedingen van toepassing.

 7. DE LEVERING
  De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis, op het adres van een derde persoon of zelf afhalen bij Sweet Sally in Brugge, in het laatste geval zonder bijkomende kosten. Sweet Sally verbindt zich tot het zo snel mogelijk leveren van de bestelde artikelen. De gemiddelde leveringstermijn voor beschikbare producten bedraagt 7 à 10 werkdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening.
  Bij niet-aanwezigheid bij levering wordt uw pakje door de verzendinstantie (bPost) een aantal dagen bewaard. Na afloop van deze periode wordt het aan Sweet Sally teruggezonden. De verzendkosten voor het eventueel opnieuw afleveren op het door u gekozen adres vallen ten uwen laste.
  Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de verzendingskosten van uw pakje en zijn gebaseerd op de tarieven van de Belgische Post.
  Elk leveringsprobleem dient te worden genoteerd op het leveringsdocument van de transporteur. Sweet Sally kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht door derden.

 8. ONVOLDOENDE VOORRAAD
  Als Sweet Sally, ondanks alle geleverde inspanningen en alle te goeder trouw genomen voorzorgsmaatregelen, moeilijkheden zou ondervinden om de klanten te beleveren volgens de bestellingen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de nieuwe termijnen en van de eventuele nieuwe voorgestelde tarieven. Als hij er niet mee akkoord kan gaan, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren.
  Indien het artikel uitgeput is kan Sweet Sally, mits uw akkoord, een minstens evenwaardig vervangartikel leveren tegen een navenante prijs. Sweet Sally behoudt zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren.

 9. OVERMACHT
  De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 10. KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Sweet - Sally, Greenhillstraat 56, 8310 Brugge, tim@worldofwhisky.be, +32 478 566 372 - via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
  U kunt hiervoor gebruikmaken van het dit modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
  U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via email naar tim@worldofwhisky.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen en wij de eventueel geleverde goederen terug ontvangen hebben, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 11. HANDTEKENING EN BEWIJS
  De uiteindelijke bekrachtiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website(s) van Sweet Sally.

 12. ADRESWIJZIGINGEN EN ANDERE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN
  De klant moet Sweet Sally onverwijld, schriftelijk en idealiter via e-mail elke verandering van woonplaats en/of leveringsadres, en algemeen gesteld elke wijziging meedelen die geacht wordt gekend te zijn door de onderneming. Het niet naleven van deze bepaling kan de levering en de terugbetaling door de Onderneming van wie de goede trouw niet kan in twijfel worden getrokken, onmogelijk maken.

 13. AANSPRAKELIJKHEID
  Sweet Sally heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een middelenverbintenis.
  Sweet Sally kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door derden of door het gebruik van internet, ondermeer een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

 14. PRIVACY
  Alle persoonlijke gegevens zijn exclusief voor intern gebruik van Sweet Sally bestemd en worden enkel gebruikt om de bestelling te verwerken. De klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hij meegedeeld heeft aan Sweet Sally.

 15. INTEGRALITEIT
  De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.

 16. DUUR
  Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Sweet Sally online aangeboden worden.

 17. BEWIJS, BEWARING EN ARCHIVERING VAN DE TRANSACTIES
  De geïnformatiseerde registers die in het informatica systeem van Sweet Sally of haar partners worden bewaard met redelijke veiligheidsvoorzorgen, zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.
  De bestelbonnen worden op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.

 18. WET VAN GARANTIE
  De Wettelijke garantie van 21 september 2004, betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumentengoederen is van toepassing.

 19. WORLD OF WHISKY TASTING BOX
  Onze box wordt met de grootste zorg samengesteld. Mocht het blijken dat u toch iets opmerkt aan de box, dan dient u dit binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons te laten weten. Dit kan via e-mail (info@worldofwhisky.be) of via brief (Julius Delaplacestraat 63, 8310 Brugge).
  Onze boxen worden uitgestuurd in de helft van de periode van de 2 maanden (januari-februari, maart-april, mei-juni, juli-augustus, september-oktober, november-december). Indien het uitsturen vroeger of later plaats vindt, wordt u via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
  Het abonnement wordt jaarlijks betaald. U ontvangt uw eerste box na ontvangst van uw betaling. U kan het abonnement eender wanneer opzeggen, maar u ontvangt hiervoor geen schadevergoeding, noch terugbetaling van het abonnement, ook niet gedeeltelijk.
  Wij behouden er ons toe om een abonnement niet te verlengen.

Laatste update: 13/04/2018